ವೇದಗಣಿತ; ಕಠಿಣ ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸಲು ಸುಲಭ ಸೂತ್ರ: ಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್

UV 07-08-2016 PAGE 2
ಉದಯವಾಣಿ 07-8-2016, ಪುಟ 2